Buổi chào cờ đầu tiên năm mới 2021 - (13/01/2021 10:44)

Buổi chào cờ đầu tiên năm mới 2021

Bui chào c đu tiên ca năm mi 2021 vi ch đim: Tôi yêu Vit Nam ca các bn nh lp 2A7. Bên cnh tình yêu vi đt nước chúng ta cũng luôn rèn luyn th dc th thao giúp cơ th khe mnh đ hc tp tt các bn nhé...