Tiêu đề thời khóa biểu : Thời khóa biểu năm học 2019 -2020
File đính kèm : Tải về
Nội dung chi tiêt
Thứ Buổi học Tiết học 1A1 1A2 1A3 1A4 1A5 1A6 1A7 1A8 1A9 1A10 2A1 2A2 2A3 3A1 3A2 3A3 4A1 4A2 5A1
Hai Sáng 1 C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ C.cờ
2 Học Vần Học Vần T.viện Học Vần Học Vần Học Vần Học Vần Âm Nhạc TD1 Học Vần T. đọc T. đọc Mĩ thuật TĐ-KC TĐ-KC TAv TAp T. đọc T. đọc
3 Học Vần Học Vần Học Vần T.viện Học Vần Học Vần Học Vần Học Vần Học Vần TD1 Âm Nhạc Mĩ thuật T. đọc TĐ-KC TAv TĐ-KC Âm Nhạc TAp Toán
4 Mĩ thuật Đ.đức Học Vần Học Vần T.viện Đ.đức Đ.đức Học Vần Học Vần Học Vần TD1 Âm Nhạc T. đọc TAv Tin TĐ-KC T. đọc Âm Nhạc TAp
Chiều 1 TA lk Mĩ thuật Đ.đức Đ.đức TD1 T.viện TA lk Đ.đức Đ.đức Đ.đức T. đọc T. đọc Toán Âm Nhạc TĐ-KC Tin Toán Toán L.sử
2 Đ.đức TA lk HDTH Mĩ thuật Đ.đức TD1 HDTH TA lk Âm Nhạc HDTH Toán Toán Đ.đức Toán Toán Toán L.sử L.sử HDTH
3 HDTH HDTH Mĩ thuật TA lk HDTH HDTH HDTH TD1 TA lk Âm Nhạc Đ.đức Đ.đức HDTH HDTH Đ.đức Đ.đức Đ.đức HDTH Tin
4 HĐTT HDTH TA lk HDTH HDTH HDTH Âm Nhạc HDTH HDTH TA lk HDTH HDTH HĐTT TD1 HDTH HDTH HDTH Tin Mĩ thuật
Ba Sáng 1 T.viện Học Vần Học Vần Học Vần Học Vần Âm Nhạc Học Vần Học Vần Học Vần Học Vần Chính Tả Chính Tả Chính Tả Mĩ thuật TD1 Chính Tả K.chuyện K.chuyện K.chuyện
2 Học Vần T.viện Học Vần Học Vần Âm Nhạc Học Vần Học Vần Học Vần Học Vần Học Vần Toán Toán Toán Chính Tả Mĩ thuật TD1 LT&C LT&C TAp
3 Học Vần Học Vần Toán Âm Nhạc Học Vần Học Vần T.viện Toán Toán Toán TNXH TNXH TNXH Toán Chính Tả Mĩ thuật Tin TAp LT&C
4 Toán Toán Âm Nhạc Mĩ thuậttc Toán Toán T.công T.viện T.công HDTH HDTH HDTH HDTH Đ.đức T.công T.công TA lk Đ.đức Toán
Chiều 1 HDTH HDTH Mĩ thuậttc Toán HDTH HDTH Toán HDTH Âm Nhạctc HĐTT TA lk HĐTT HDTH TA lk Toán Toán Toán Toán TD1
2 Mĩ thuậttc HĐTT HDTH HDTH HĐTT HĐTT HDTH Âm Nhạctc T.viện HĐTT HĐTT TA lk HĐTT HDTH TA lk HDTH Đ.lí TD1 Đ.đức
3 HĐTT Mĩ thuậttc HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT Âm Nhạctc HĐTT HĐTT TA lk HĐTT HDTH TA lk HDTH HDTH HDTH
Sáng 1 Học Vần Học Vần Học Vần Học Vần Học Vần Mĩ thuật Học Vần Học Vần Học Vần T.viện T. đọc TD1 Âm Nhạc T. đọc T. đọc T. đọc T. đọc T. đọc T. đọc
2 Học Vần Học Vần Học Vần Học Vần Mĩ thuật Học Vần Học Vần Học Vần Học Vần Học Vần T.viện T. đọc TD1 Tin Âm Nhạc Toán TLV TLV TLV
3 Toán Toán Toán TD1 Học Vần Học Vần Toán Toán Toán Học Vần K.chuyện K.chuyện T. đọc Toán Toán Âm Nhạc Mĩ thuật Toán Tin
4 TNXH TNXH TD1 TNXH TA lk Toán TNXH TNXH TNXH Toán Toán T.công K.chuyện T.công TNXH TNXH TAp Mĩ thuật T.viện
Chiều 1 Âm Nhạc TD1 TNXH Toán Toán TA lk HĐTT HDTH HDTH TA lk Mĩ thuật Toán Toán TNXH HDTH HDTH Toán Tin Toán
2 TD1 Âm Nhạc HDTH HDTH HDTH HDTH HĐTT HĐTT TA lk HDTH T.công HDTH Mĩ thuậttc HDTH HDTH TA lk K.học K.học K.học
3 HDTH HDTH HDTH HDTH HDTH HDTH TD1 TA lk TDtc HDTH Âm Nhạctc Mĩ thuậttc T.công HDTH TA lk HDTH HDTH K. thuật K. thuật
4 HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT TA lk TDtc HĐTT HĐTT HDTH Âm Nhạctc HDTH TA lk HĐTT HĐTT TD1 HDTH HDTH
Năm Sáng 1 Học Vần Học Vần Học Vần Học Vần Học Vần Học Vần Học Vần Học Vần Học Vần Mĩ thuật LT&C LT&C LT&C TAv Chính Tả Chính Tả T.viện Chính Tả LT&C
2 Học Vần Học Vần Học Vần Học Vần Học Vần Học Vần Học Vần Học Vần Mĩ thuật Học Vần Chính Tả Chính Tả Chính Tả Chính Tả LT&C TAv Tin T.viện Chính Tả
3 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Mĩ thuật Học Vần Học Vần Toán Toán Toán LT&C TAv Tin Chính Tả TA lk Toán
4 HDTH HDTH T.công HDTH TNXH TNXH Mĩ thuật Toán Toán TNXH HDTH HDTH HDTH Toán Tin LT&C LT&C LT&C TA lk
Chiều 1 HĐTT HĐTT TA lk Âm Nhạctc Mĩ thuậttc TDtc TDtc HDTH HDTH Toán TA lk HĐTT TDtc Tin Toán Toán Toán Toán Đ.lí
2 Âm Nhạctc TDtc HDTH T.AnhLK HĐTT Mĩ thuậttc HDTH HDTH HDTH HDTH HĐTT TDtc TA lk TNXH TNXH TNXH K. thuật Đ.lí HĐTT
3 TDtc Âm Nhạctc HĐTT HĐTT TA lk HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT TA lk HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HDTH HĐTT SHTT
Sáu Sáng 1 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt TLV TLV T.viện TD2 TLV TLV TLV TLV TLV
2 T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt T.Việt Toán Toán TLV T.viện TD2 T.viết Toán Toán Âm Nhạc
3 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Mĩ thuậttc T.viết Âm Nhạctc TLV T.viện TD2 K.học K.học Toán
4 T.công T.công HĐTT T.công T.công T.công Âm Nhạctc T.công Mĩ thuậttc T.công T.viết HDTH T.viết T.viết T.viết T.viện TD2 HDTH K.học
Chiều 1 HDTH HĐTT Âm Nhạctc HĐTT SHTT TA lk HDTH Mĩ thuậttc HDTH SHTT HDTH T.viện Toán Toán Toán Toán TA lk TD2 HDTH
2 TA lk SHTT SHTT TDtc Âm Nhạctc SHTT Mĩ thuậttc HĐTT HĐTT TDtc SHTT HĐTT HĐTT HDTH HDTH HDTH HĐTT TA lk TD2
3 SHTT TA lk TDtc SHTT TDtc Âm Nhạctc SHTT SHTT SHTT Mĩ thuậttc TDtc SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT TA lk