Thông báo về Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức
Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức và Thông báo nghỉ học trong ngày tổ chức Hội nghị.

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG TH PHÚ DIỄN

Số:  423 /TB-THPD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Phú Diễn, ngày 22 tháng 09  năm 2020

                                       THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Hội nghị Cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2020-2021)

        Thực hiện công văn số 83/PGD&LĐLĐ ngày 07/9/2020 của Phòng Giáo dục Đào tạo và LĐLĐ về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020-2021.

         Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2020-2021 trường tiểu học Phú Diễn.

         Căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường.

         Trường Tiểu học Phú Diễn xin thông báo tới các bậc phụ huynh học sinh như sau:

        Thứ sáu, ngày 25/09/2020 nhà trường tổ chức Hội nghị Cán bộ, giáo viên, nhân viên do đó các con được nghỉ học.

Vậy nhà trường đề nghị cha mẹ học sinh bố trí, sắp xếp thời gian để chăm sóc cho các con.

Xin trân trọng thông báo!

      Nơi nhận:

  • Ban giám hiệu;
  • Phụ huynh học sinh; (Để biết)
  • VT.

                      HIỆU TRƯỞNG

                             (Đã kí)

  Vũ Thị Thành