về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách quận Bắc Từ liêm năm 2020 đợt 2 của trường tiểu học Phú Diễn
về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách quận Bắc Từ liêm năm 2020 đợt 2 của trường tiểu học Phú Diễn