Loại văn bản:
Từ Đến
Hiển thị :
Tên văn bản pháp quy Ngày văn bản
Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021
05/10/2020
Công văn hỏa tốc về phòng chống dịch Covid-19
04/12/2020
Tải về
Đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lí nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
14/10/2020
Tải về
Chiến lược phát triển giáo dục năm học 2020-2025
Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn năm 2030 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của hội đồng trường và hoạt động của BGH cùng như toàn thể cán bộ, nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường Tiểu học Phú Diễn là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng với các trường trong quận xây dựng ngành giáo dục quận Bắc Từ Liêm phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và thế giới.
25/02/2020
Quyết định phân công nhiệm vụ năm học 2020-2021
10/09/2020